Bättre studiero med fler lärare

En bra skola kan vara avgörande för att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i livet oavsett bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Varje barn ska kunna uppnå sin potential och ta ansvar för att bidra till samhällets utveckling. Detta arbete börjar i förskola och skola.

Skolorna ska ha de resurser som krävs för att på ett vettigt sätt kunna bedriva utbildning.

– Vi vill se till att skolorna har tillräckliga resurser för att varje elev ska få kunna nå sin potential. Därför satsar vi på ökade resurser till förskolor och skolor. Dessutom vill vi se en förstärkning av likvärdighetsgarantin så att varje elev kan få just sina behov tillgodosedda och för att motverka dagens situation med segregerade skolor, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka.

Men det räcker inte att bara tillföra resurser till skolorna. Det är också av yttersta vikt att resurserna används till rätt saker.

– För att se till att så sker vill vi reformera skolpengen och lyfta ut hyreskostnader för att försäkra oss om att skolornas resurser används till att anställa fler lärare, minska klasstorleken och till att utveckla skolans pedagogik, inte till att betala godtyckligt satta priser för lokalkostnader, som ofta inte kan påverkas, fortsätter Farmanbar.

Sveriges bästa och mest jämlika skolor ska ligga i Nacka. Det är viktigt att börja tidigt, då skillnader mellan elever uppstår redan i förskoleklass.

– Därför vill vi utöka möjligheten för fler barn att spendera mer tid i förskolan samt utöka timmarna på förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa från 25 till 30 timmar varje vecka. Vi vill också minska barngrupperna i förskolan, säger Farmanbar.

För att kunna nå högsta möjliga kvalitet i undervisningen räcker det inte bara med god miljö i klassrummen. Även miljön omkring klassrummen är av yttersta vikt för att varje barn ska kunna utvecklas. Det är viktigt att alla förskolor och skolor har en god utemiljö med skolgårdar som är stimulerande och tillräckligt stora som uppmuntrar barnen till rörelse och sociala lekar. Dessutom måste stödfunktioner, såsom skolbibliotek, elevhälsoteam och andra resurser stärkas och utvecklas.

Viktigast för att varje elev ska lyckas nå sin fulla potential är lärarna och övrig personal på skolorna. Därför är det avgörande att deras arbete underlättas och stöttas av kommunen och på varje skola.

– Vi vill löpande kartlägga arbetssituationen och arbetsmiljön för lärare för att identifiera utmaningar som finns och för att se till att varje lärare på bästa sätt ska kunna bidra till att eleverna klarar målen, säger Khashayar Farmanbar.

facebook Twitter Email