Öka insatser mot kränkande behandling

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott får återkommande rapport om antalet inkomna anmälningar rörande kränkande behandling i Nackas skolor. Skillnaden i antal rapporterade kränkningar per elev är stor mellan skolorna. Vissa skolor tenderar att mätning efter mätning visa upp anmärkningsvärt låga eller inga anmälningar alls.  

– Den stora skillnaden mellan skolorna väcker oro. De skolor som under en längre tid jobbat aktivt med att uppmuntra till anmälan och åtgärda kränkande behandling är värda en eloge. Det ger i förvisso högra antal anmälningar. Kränkningar är ju aldrig bra, men om de inte ens anmäls kan vi inte heller göra något åt de. Det som synliggörs kan också åtgärdas, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition. 

Nackas skolpersonal utbildas i vilka rättigheter eleverna har och vilka skyldigheter skolan har gällande kränkande behandling och trakasserier. 

– Nacka har duktiga rektorer, skolledare och pedagoger. Personalen vittnar dock om hög arbetsbelastning, säger Khashayar Farmanbar. 

Med tanke på den återkommande stora skillnaden mellan skolorna vill Socialdemokraterna i Nacka se över de rutiner som rör stöd till elever som uppfattar sig ha utsatts för kränkande behandling. Socialdemokraterna i Nacka har därför lämnat in ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen om att Välfärd skola ska få i uppdrag att jobba med uppsökande verksamhet hos de skolor som redovisar anmärkningsvärt låga anmälningstal gällande kränkande behandling. 

– Målet för Nacka kommun måste vara att eleverna alltid ska känna sig trygga i sin skolmiljö och ha de vuxna på sin sida. Det är vårt ansvar att se till att skoltiden är säker för alla Nackas elever, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email