Gör om planen för Fisksätra entré

Ungefär var tionde Nackabo bor i Fisksätra, som är Sveriges mest tätbebyggda tätort enligt Statistika Centralbyrån1. Nu planeras ytterligare förtätning med cirka 375 nya bostäder i området. På senaste mötet med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i Nacka togs detta upp i ärende om detaljplan och exploateringsavtal Fisksätra entré. Socialdemokraterna i Nacka yrkade på att återremittera ärendet, alltså att planen omarbetas. 

– Vi anser inte att det är lämpligt att förtäta Fisksätra med fler bostäder när det redan är väldigt tättbebyggt område. Vår inriktning har hela tiden varit att all bostadsbyggande i området måste följas upp av ordentligt utökade möjligheter till rekreation- och idrottmöjligheter, samt investeringar i upprustning av området, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition. 

Till återremissyrkandet lämnade Socialdemokraterna in en protokollsanteckning om hur prioriteringarna i området istället skulle kunna se ut. 

– Marken borde istället utvecklas till andra användningsområden som kommer de boende till del, till exempel plats för fritid, kultur, konst och publika mötesplatser. Att bygga äldreboende och förskola är bra förslag som vi står bakom, då det blir en mångfald som skapar en blandad stadsdel, säger Khashayar Farmanbar. 

Socialdemokraterna i Nacka ville från början att planen av bostäder skulle villkoras av en överbryggning av den barriär som vägen och Saltsjöbanan utgör mellan centrumanläggningen och skolan. När detta inte blir möjligt anser Socialdemokraterna att nya prioriteringar behöver göras för området. 

– Det är inte hållbart att exploatera mark på det här sättet. Det är inte heller något som är efterfrågat av nackabor, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email