Nacka kommuns årsredovisning för 2019

På Nacka kommuns senaste kommunfullmäktigemöte presenterades kommunens årsredovisning för 2019. Här är Socialdemokraternas kommentarer, som också lades till protokollet:

Årsredovisningen i många stycken tydliggör den styrande majoritetens brist på att se och uppmärksamma behov som finns de svagaste grupperna. Ett av de allvarligaste och svåraste problemen att hantera framöver är bristen på bostäder inom det sociala området. Det är brist på LSS boenden inom kommunens gränser och svårt att hitta boenden för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, vilket leder till längre placeringsperioder i skyddat boende. 

På utbildningssidan noteras det låga utfallet på målet om att 80 % av skolorna ska ha en positiv salsaavvikelse. Vi noterar åter att andelen utbildade förskolelärare är lägre i Nacka än i övriga Stockholm. Detta tillsammans med huvudmännens påståenden att det är svårt att rekrytera förskolelärare till Nacka gör att det blir än tydligare att den låga ekonomiska ersättning som den borgliga majoriteten har beslutat om slår mot våra barn. Vi ser att en stor andel av grundskoleeleverna är missnöjda med sina skolor. 

Gällande idrotten noteras att antalet missnöjda användare ökar, då Allianspartiernas idrottspolitisk varit otillräcklig och satsningarna inte är tillräckliga för invånarnas behov. I stort har 2019 års indikatorer för idrott och fritid inte mätts och kommer följas upp 2020 med helt andra indikatorer. Det är oklart varför Alliansen vill avskaffa indikatorer som ”andel besökare som anser att anläggningen är trygg”. Även indikatorer som ”Föreningslivets nöjdhet med föreningsbidraget” har inte mätts. 

Nacka kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller utveckling av och ökad användning av s.k. välfärdstekniktjänster inom det sociala området. Utvecklingen går dock för långsamt.  

Som en del i en ansvarstagande politik och för att förbättra livskvalitet för nackas äldre blev Nacka kommun tilldelade 3 796 204 kr i stimulansmedel, pengar som har användas som en viktig del i arbetet med en förstärkning av äldreomsorgen. Detta har varit möjligt tack vara att S och MP regeringen tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela 500 miljoner kronor till förstärkning av äldreomsorgen. 

Tack vare regeringen och samarbetspartierna inom Januariavtalet, dvs S, Mp, C och L, finns det ljusning för 2020 och framåt. Det statliga stödet till Nacka kommun kommer under 2020 att öka med ytterligare 70 miljoner kronor, vilket också kommer att hålla i sig under kommande år. Det blir en välkommen ökning jämfört med den skrala budget som M, KD och SD antog för 2019 och som i media har kommit att kallas ”servettskissen”. Vi socialdemokrater är tydliga med att dessa satsningar ska användas till att stärka skola, barn och -äldreomsorgen. De ska inte slarvas bort till skattesänkningar för ett fåtal på det sätt som Nackas allianspartier gjorde under förra mandatperioden med de välfärdsmiljarder som Nacka fick. 

facebook Twitter Email