Hur gick det till?

Mycket har hänt sedan Khashayar Farmanbar lämnade sin tjänst i Socialdemokraterna i Nacka och våra nya tillfälliga oppositionsråd börjar nu bli varma i kläderna.  
 
Men hur valdes just dessa två till tillfälliga oppositionsråden och vad kommer hända nu?   
 
Vi har sedan tidigare ett beslut om att alla val ska tas av medlemsmöten, men fattade senare ett beslut om att vi får göra tillfälliga val i upp till tre månader enligt den modell för fyllnadsval som beskrivs i stadgarna i kapitel 9, paragraf 7, moment 5. “Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder beslutas av partidistriktets styrelse/vu respektive arbetarekommunens styrelse/vu efter samråd med fullmäktigegruppens styrelse om partidistriktets ordinarie kongress respektive arbetarekommunens årsmöte inte har beslutat annorlunda.”  
 
Beslutsgången inför detta fyllnadsval fick därför följande beslutsordning, i enlighet med stadgarna: 
 
Först tog valkommittén fram ett förslag som lades till såväl arbetarekommunens verkställande utskott som fullmäktigegruppens styrelse, som båda biföll valkommitténs förslag. KF-gruppen informerades om besluten. 
 
Måndagen den 13e december klubbade KF igenom beslutet med omedelbar justering och redan 14e december var Gunnel och Alva på kansliet för att påbörja sina uppdrag.  
 
Alltså togs tidigare beslut om att genomföra tillfälliga fyllnadsval enligt den modell som föreskrivs i stadgarna kapitel 9 Paragraf 7 moment 5. 
 
Valkommittén låter hälsa kriterierna man tittade på var; 
1. Hitta någon som hade kort startsträcka 
2. Hitta någon som är väl insatt i det kommunalpolitiska arbetet 
3. Någon som vet hur rollen fungerar och kan ta sig an alla dess delar 

Det sågs dessutom som önskvärt att den som kliver in som tillfällig lösning inte har för avsikt att kandidera till den permanenta posten i nästa skede. 
 
Förslaget föll på Gunnel. Hon är den socialdemokrat som suttit längst i fullmäktige i Nacka då hon kom in redan år 1988. Gunnel tackade ja till 50% av tjänst och valkommittén tittade då på vem som kunde komplettera Gunnel på bästa sätt utifrån kriterierna som var uppsatta. Detta var då Alva som har stor politisk kunskap, är ett ess i talarstolen och har god förmåga att stärka vår externa kommunikation.   
 
Gunnel och Alva kommer inneha tjänsten tillsammans fram till nytt oppositionsråd väljs i vår.  
 
Alla är nu välkomna att nominera kandidater till valkommittén. 
 
Valkommittén som i stadgarna kallas valberedning är vald på de sätt stadgarna beslutat om i kapitel 9, paragraf 7, moment 1, stycke 3 “Förslag på kandidater till val som förrättas av kommunfullmäktige samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte.“ I Nacka har beslut tagits om att detta val gäller under hela mandatperioden.   
 
Vi kan även läsa i kapitel 9, paragraf 7, moment 1, stycke 6 
 
“I valberedningen bör även ingå representanter från partidistriktets respektive arbetarekommunens och berörd fullmäktigegrupps styrelser samt det fackliga utskottet, eller om sådant inte finns den fackliga ledaren.” 
 
Glöm nu inte nominera den du tycker ska bli vårt nästa oppositionsråd, både föreningar och enskilda medlemmar får nominera. 

facebook Twitter Email