Ryssbergen, en sammanfattning.

Nacka kommun har bestämt att bygga stad. Processen att forma hur kommunen ska se ut har blivit lång och svår att navigera i. Därför känner vi ett behov av att nysta i frågan. 

Vi socialdemokrater anser att Nacka kan växa på olika sätt. Att vi som redan bor i Nacka ska få möjlighet till mer och bättre service, tillgång till fler bostäder och förbättrade möjligheter att ta sig och förflytta sig inom och från kommunen. Det gäller utbyggd kollektivtrafik, bättre cykelvägar, gångbanor och när det behövs även med bil. Allt exempel på frågor vi måste ha med oss. 

Vi vill se över kommunens alla delar där det finns möjligheter att bygga nytt, utveckla och förbättra. Nackaborna har det redan bra, men vi kan göra mycket ännu bättre!  

Nacka har idag många naturområden och flera naturreservat. Vi har flera fina skogsområden, gröna kilar och skärgård. För att kunna bevara den vackra karaktär som Nacka har och samtidigt göra plats för fler nackabor så måste vi prioritera och planera från politiskt håll. 

Två områden som har diskuterats, och har blivit stora frågor, även utanför stadshusets sammanträden; Trolldalen och Ryssbergen.  

När vi diskuterar att förtäta, dvs lägga till fler bostäder eller annan byggnation, görs ett antal avvägningar. I vilka delar av kommunen är det möjligt att förtäta? Är det genom att bygga om eller bygga nytt? Vilka fördelar och nackdelar finns i just det området? Förutom byggnation, vad mer behövs i området? Ligger det bra till för kollektivtrafik? Hur ser vi till att det finns nära grönområden, lekparker och bra infrastruktur? 

Grönområden kan bestå av olika marktyper och har olika funktioner. Det måste naturligtvis finnas grönområden även i fortsättningen när omvandling av kommunen görs. Därför har vi kämpat för att hitta en balans i Ryssbergen, mellan naturreservat och nybyggnation. Alternativet till att inte anta denna detaljplan hade varit att ta annan mark och kanske även grönområden i anspråk, om vi vill se till att det byggs fler bostäder. Vi ser både samhällelig som ekologisk vinst i att just denna detaljplan blir till i Ryssbergen. Då kan vi bevara både natur i det området och samtidigt spara natur på andra platser i kommunen. Exempelvis gör detaljplanen i Ryssbergen det möjligt att ha kvar skogen Trolldalen, men ändå bygga nya bostäder, något som behövs och som vi vill. Vi socialdemokrater har därför gjort avvägningen att det är okej att bebygga en del av Ryssbergen, där en stor del av ytan blir naturreservat, för att motivera att vi ska kunna bevara skogen Trolldalen. 

Att en del av Ryssbergen byggs med ny verksamhetsyta och nya bostäder är en kompromiss för att få loss annan mark för bl.a. utbyggnaden av tunnelbanan, och inte minst, att kunna få igenom att andra delar av Ryssbergen ska kunna bli naturreservat. Vi har vägt för och emot och vi har landat i att denna kompromiss är den bästa som är möjlig att uppnå. Med det sagt har processen inte varit enkel.  

Detta beror på flera faktorer. Från kommunens håll har det varit ett problem att komma överens med den nya markägaren om att bilda reservat. När kommunen sålde marken ingicks ett avtal som möjliggjorde reservatsbildning längre fram, ett avtal som inte följde med till nästa ägare när marken styckades av och såldes vidare. Från politiskt håll har det varit snårigt att navigera genom en opinion som bland annat påstått att detta är ”urskog”, trots att marken tidigare har varit bebyggd och exploaterad. 

Planerna att bebygga Ryssbergen har varit svåra att ta fram. Men vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, detaljplan och genomförandebeslut för såväl nya bostäder, verksamhetslokaler och ett nytt naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara en kommun som tänker på oss som bor här nu såväl som nästa generation. För att bygga en kommun där fler får chansen att leva och bo i Nacka så är detaljplanen i Ryssbergen trots allt en bra lösning.  

Frågor och svar: 

Var ligger Ryssbergen? 

 • Mellan Nacka strand och motorvägen, bort till Svindersviken. Hela området är ca 30 hektar stort.  

Vad innebär förslaget? 

 • Förslaget rör 12 hektar av området på andra sidan Värmdövägen sett från Nacka Gymnasium. 
 • Det blir både bostäder, verksamhetslokaler och naturreservat. Bebyggelsen blir 2/3 bostäder och 1/3 verksamhetslokaler, där bostäderna uppskattas bli mellan 400-600 stycken. Den största delen av området kommer att bli naturreservat, vilket är något vi socialdemokrater har kämpat hårt för.  
 • Det är HSB Bostad AB och Skanska AB som gemensamt äger Nacka Marks Exploatering AB, vilka nu är exploatör såväl som markägare. De erlägger en exploateringsersättning på ca 21 miljoner kronor till kommunen samtidigt som de kommer medfinansiera tunnelbanan med 43 miljoner kronor. Prognosen är att området kommer vara färdigt om ca 10 år. 

Varför bygger man inte detta någon annanstans? 

 • Det finns inte någon annan plats som ligger så centralt där kommunen  har fått till en överenskommelse med en privat markägare.  

Är inte Ryssbergen redan naturreservat? 

 • Nja. 2011 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att en del av Ryssbergen skulle bli naturreservat. 2018, när detta ärende påbörjades, fanns området med som pågående reservatsbildning.  

Vad betyder urskog?  

 • Urskog är en typ av skog som människor inte har rört eller stört. En urskog har alltså stått fri från påverkan sen ”urminnes tider”. Detta stämmer inte för Ryssbergen, där det bland annat varit militärt område och skogsbruk. 

Vad betyder gammelskog? 

 • Gammelskog syftar till ”mer eller mindre orörd skog som inte utsatts för modernt skogsbruk”. Detta är inte heller korrekt för hela området i Ryssbergen. 

Hur skyddas värdefull natur? 

 • I Ryssbergen finns vissa arter som behöver skydd eller stöd för att fortsätta finnas i området. I Kommunstyrelsen 14/2-22 skrevs detta i antagandehandlingen, under rubriken Skydds- och kompensationsåtgärder: 


Bland annat säkerställs att nya boplatser för fladdermöss anläggs och belysningsplan upprättas, markarbeten eller avverkning ska ej ske under fåglars häckningstid, holkar sätts upp och död ved flyttas. Likartade biotoper kommer att säkerställas och utvecklas inom blivande naturreservat samt i område för blivande naturvårdsavtal. Skyddsåtgärder genomförs för de potentiella livsmiljöerna för mindre hackspett både inom och utanför naturreservat Ryssbergen genom att bland annat förstärka befintliga sumpskogsmiljöer. Utanför Ryssbergens naturreservat sker åtgärden på cirka 1,5 hektar strax öster om Nyckelvikens naturreservat. Skydd och skötselplan ska även upprättas för naturvårdsinriktad skötsel för ett område på ca 4,5 hektar väster om Ryssbergens blivande naturreservat.” 

Vilken del av området kommer det byggas i? 

 • Det bebyggda området kommer ligga längst Värmdövägen, mitt emot Nacka Gymnasium och Nacka IP. Det kommer kopplas ihop med Birkavägen i sydväst och sträcka sig strax över Kvarnholmsvägen i väster. 

Varför bildas inte bara reservatet utan att det byggs? 

 • Det är möjligt att bilda reservat mot markägares vilja. Det kan dock ta mycket lång tid. Dessutom ska markägare ersättas med marknadsvärdet + 25%. En process kan ta flera år att genomföra. Det är inte heller säkert att kommunen får rätt att bilda reservatet som det nu är föreslaget.  

Hur har ni röstat? 

 • Det slutgiltiga förslaget har vi röstat för i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (MSN), Natur- och Trafiknämnden (NTN), Kommunstyrelsens Stadsutvecklingsutskott (KSSU) och i Kommunstyrelsen (KS). Nu väntar Kommunfullmäktige (KF) 21/2 där det slutgiltiga antagandet ska tas. 

Vad är bra med förslaget? 

 • Det är bra att det kommer byggas nya bostäder i centrala Nacka, att det blir naturreservat i en stor del av Ryssbergen och att kompromissen att bygga just här gör att vi kan spara andra grönområden i kommunen. Vi är stolta och glada över att ha varit med och förbättrat förslaget, och på det här sättet blir det ett naturreservat av större delen av området. Och framför allt blir det naturreservat, i närtid och utan stora kostnader för Nackas medborgare.

Beslutsgång samt protokollsanteckningar 

Kommunfullmäktige 

April 2018 

Bifall KS förslag till ramavtal 

Maj 2020 

 • Vi Socialdemokrater hade gärna sett att Skuruparken inrättats som kulturreservat. På så sätt är det såväl den värdefulla miljön som historiken med parkens stugor som kan få värdefulla skyddsbestämmelser. Som vi ser det nu har arbetet med att inrätta som ett naturreservat nått vägs ände och ser ingen möjlig lösning inom överskådlig framtid. Möjligen kan arbetet återupptas i framtiden, oavsett vilket kommer vi att medverka till att Skuruparken säkerställs som grönområde och att kulturhistoriska värden skyddas. 

Februari 2021 

Bifall till naturreservat i Rensättra 

Maj 2021 

 • Vi har från Socialdemokraterna tidigare framfört synpunkter på att förlänga överdäckningen av Värmdöleden för att få en bättre koppling mellan Västra Sicklaön och övriga Nacka. Bland annat skulle en sådan överdäckning, eller möjligen också en tunnel, leda till att marken vid Henriksdalsberget bättre kan nyttjas till bostäder för att undvika att Skogen Trolldalen exploateras. 

Inför KF Februari 2022 

 • Att en del av Ryssbergen byggs med ny verksamhetsyta och nya bostäder är en kompromiss för att få loss annan mark för bl.a. utbyggnaden av tunnelbanan, samt att kunna få igenom att andra delar av Ryssbergen ska kunna bli naturreservat. Vi har vägt för och emot och vi har landat i att denna kompromiss är den bästa vi kommer kunna nå. Med det sagt har processen inte varit enkel. Vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, detaljplan och genomförandebeslut för såväl nya bostäder, verksamhetslokaler och nytt naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara en kommun som tänker på oss som är invånare här nu såväl som nästa generation. För att bygga en kommun där fler får chansen att leva och bo i Nacka så är detaljplanen i Ryssbergen ett smart drag.  

Kommunstyrelsen  

April 2015 

Bifall tillägg KSSUs förslag med tillägg rörande naturreservat 

Bifall med tillägg att Lillängsskogen inte bebyggs 

 • Lillängsskogen eller Hortusskogen har stort värde som ett kvalitativt grönområde för de boendet. Vi vill att den förskola som är planerad där flyttas så att Lillängsskogen förblir i sin helhet ett fortsatt grönområde. Ett exempel kan vara att flytta den föreslagna förskolan till Etapp 3, 3D. Förslaget för Ryssbergen innebär en barriär av kontorsutrymmen mot motorvägen kompletterad med en strimma av bostäder bakom. Detta kompletterad med att ryssbergen samtidigt klassas som naturreservat för att värna den unika biotop med de rödlistade arterna som huserar där, utgör en adekvat lösning. Trafikforskningen pekar på att en ökande andel personer som bor i eller flyttar till storstadsområdena inte skaffar bil. Vi vill understödja denna trend genom införandet av bilpooler. I förslaget till program är förskolor samt övriga välfärdsfastigheter utmarkerade. Vi vill understryka behovet av äldreboenden och att dessa behöver främst placeras i centrumnära lägen. Avsaknaden av en strategi för att skapa en stad som är naturlig för kontor och arbetsplatser är en belastning för Nacka. Enligt en rapport som presenterades på näringslivsrådet är bla bristen på tillgång till adekvata leverantörer av internetlösning ett av problemen. Tillgången till internet torde 2015 inte utgöra ett hinder, men i en kommun som Nacka som under lång tid har brustit i sitt underhåll av infrastrukturen tenderar även dessa självklara faktorer bli ett problem. Därför är det viktigt att i samband med all byggnation skapa goda förutsättningar för en välfungerande digital infrastruktur genom att bygga in neutral fiber som kan utnyttjas av olika leverantörer för att skapa god tillgång till internet med en hälsosam konkurrens. I överlag borde det vara en självklarhet att den näringslivsstrategi som nu jobbas ska vara en integrerad del av samtliga programplaner i Nacka. 

April 2018 

Ramavtal antas, inget yrkande 

Februari 2020 

 • Vi har krävt och fått igenom beslut på att kommunen ska genomföra en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför beslutet. MKB används för att ge en helhetssyn av miljöpåverkan av planerad verksamhet, och ska innehålla bl.a. miljöförutsättningar i området, miljökonsekvenser, alternativ till projektet och dess effekter, analys av hur det lokala och kortsiktiga utnyttjandet av miljön förhåller sig till ambitionen att långsiktigt förbättra miljön, förekomst av irreversibla effekter och mer. Vi kommer att slutligt ta ställning när fakta i fallen finns presenterade och en ordentligt MKB är presenterad. Vi är öppna för att kunna bygga som nu eller avsevärt mindre beroende på vad MKB: n kommer med. 

KSSU 

September 2018 

Yttrande under samråd till MSN, bifall yttrandet 

Januari 2022 

 • Det är beklagligt att Nackas barn återigen hamnar på efterkälken. Ytterligare en detaljplan presenteras nu där barn förväntas röra sig vad som för korta ben är långa sträckor, för att kunna ta sig till lekplatserna som är till för dem. Den nytillkomna lekytan på förskolegården antas dessutom enbart kunna användas av boende på just den gården när förskolan är stängd. Antingen så antar majoriteten att kommunens barn inte vill leka ute, att föräldrar ska ta bilen till lekplatserna eller så anses inte barnens rätt till lek vara tillräckligt viktig för att prioriteras i de nya områdena. När Nacka bygger stad måste vi också bygga för lek och fritid, såväl i Ryssbergen som i resterande delar av kommunen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Maj 2018 

Detaljplan inför samråd, inget yrkande 

Januari 2022 

Tillstyrkan, inget yrkande 

Natur och trafiknämnden 

November 2021 

 • Socialdemokraterna i Nacka noterar informationen i ärendet och vill belysa att detta har möjlighet att ändra hela diskussionen kring Ryssbergen. Vi vill se ett naturreservat i Ryssbergen och vill veta att detta blir av. Det är viktigt för den biologiska mångfalden. Detta visar återigen hur viktigt det är att kommunen äger en större del av sin egna mark. Äganderätten är stark i Sverige. Socialdemokraterna i Nacka har varit och är negativt inställda till hur mycket av kommunens mark Nacka kommun säljer. När kommunen inte får in tillräckligt med pengar är att sälja mark en snabb kortsiktig lösning. Problemen uppstår när kommunen sedan vill använda marken, och nuvarande markägare har rätt att säga emot. Detta ser vi nu leder till problem på flera områden. 

Januari 2022 

 • Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process kring Ryssbergen. Ryssbergen och byggnadsplanerna kring området har av förklarliga skäl varit en fråga som väcker starka känslor. Vi i Socialdemokraterna anser att kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Att Ryssbergen bebyggs är en del i att Nacka bygger stad. Vi tycker att det är av största vikt att den delen som har blivit avsatt för reservat också blir just ett reservat. Vi ser därför med glädje på att kommunen kommer att gå vidare med reservatsbildningen, även om nuvarande markägare motsätter sig det. Vi ser dock ett stort problem i att den nya markägaren motsätter sig ett reservat. Nacka kommun hade ett avtal med tidigare markägare som sedan sålde av delar av marken. Nuvarande markägare har möjligheter att göra processen betydligt krångligare. Vi tycker då att markägare “håller” en för stor del av taktpinnen.  Nacka kommun har satt i system att sälja av kommunens mark för att täcka upp för underdimensionerade budgetar, något vi ser är och bidrar till problem. 
facebook Twitter Email