Björknäs – vi vill att det ska finnas en helhetsplan för bebyggelsen 

Vi Socialdemokrater vill att det ska finnas en helhetsplan för bebyggelsen i och utvecklingen av Björknäs. I dagsläget presenteras endast frimärksplaner, dvs små detaljplaner över mindre områden vilket inte ger någon överblick. Det övergripande planprogrammet är inte heller uppdaterat och i många områden runt Björknäs saknas detaljplaner. För att kunna ta ett samlat grepp om utvecklingen i Björknäs behöver detta finnas.   

En heltäckande plan skulle tydliggöra vilken påverkan en förtätning och utveckling har och kan ligga till grund för och styra utformningen av området. Det handlar inte enbart om huruvida det ska byggas nya bostäder, utan behoven av sådant som förskolor, affärer och arbetsplatser behöver även utvärderas. Även trafiksituationen är viktig och man måste i tidigt skede se till att trafiken ska lösas både för de som redan bor och arbetar i området, men också för när området utvecklas och förändras. Det är även viktigt att se till att behoven av service, kultur, idrott och grönområden tillgodoses.  

Vi Socialdemokrater vill ta ett helhetsgrepp om utvecklingen genom att tillsammans med Björknäsborna arbeta fram en vision för hur hela området ska utvecklas. Vi vill inte att det ska förtätas hur som helst, det måste ske i ett samlat grepp om hela Björknäs. Förändringar kan göras, men det ska vara på platser där det fungerar, på ett sätt som stämmer in med övrig bebyggelse och på ett sätt så att infrastrukturen hänger med.   

facebook Twitter Email