Covidbonusen saknar praktiska detaljer  

Alliansen la i februari fram ett förslag om att medarbetare i både kommunala och privata verksamheter inom skolan och omsorgen skulle få en covidbonus med upp till 10 000 kronor per medarbetare. Den totala kostnaden för detta uppskattas till cirka 72 miljoner kronor och föreslogs finansieras ur Nacka kommuns ekonomiska resultat för 2021. Vi Socialdemokraterna höll då med om att grundförslaget är bra men att de praktiska detaljerna till viss del var oklara i förslaget.

Förslaget röstades igenom i Kommunstyrelsen men inför beslut i kommunfullmäktige den 21 mars gick Nacka kommuns kommunrevisorer ut i skrivelse och sa att “Bonus till personal anställd av Nacka kommun möter inget juridiskt hinder. Motsvarade till privata utförare är emellertid annorlunda enligt SKR.”

Vi anser att kommunen har ansvaret för löner, villkor och arbetsmiljö för våra egna anställda, och där anser vi att Nacka måste göra ett bättre jobb framöver. Vi tycker inte att det är rimligt att göra vad som i praktiken är en extra löneutbetalning till de som inte uppbär lön ifrån kommunen. Det ansvaret behöver i så fall deras respektive arbetsgivare ta. Vi tycker inte heller att det är ett ansvarsfullt sätt att hushålla med Nackabornas skattemedel. I det här läget är de praktiska detaljerna till viss del oklara, vilket leder till frågetecken om hur man försäkrar att dessa medel faktiskt går till personalen och inte bara försvinner till högre vinstmarginaler för företagen.

Vi Socialdemokrater vet att både privat och kommunalt anställda under de senaste två årens långdragna pandemi har gjort ett jättejobb för att få verksamheten att gå runt. Man har slitit hårt med anpassningar, digitala lösningar och tyngre arbetsbörda, men vi anser att det är beklagligt att alliansmajoriteten använder en finansieringsmetod som bryter mot god redovisningssed.  

SKR framhäver i sin skrivelse att de tar stöd i kommunallagen och skriver Kommunallagen 2 kap 8§ ”Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det”. SKR:s bedömning är att pandemin inte utgör sådant synnerligt skäl.  

Vi anser att SKR har rätt och att kommunen ska hantera skattebetalarnas pengar mer varsamt och redovisa detta transparent och tydligt. Vi Socialdemokrater hade dessutom hellre sett att de ökade statliga bidragen från den S-ledda regeringen hade gått till just dessa verksamheter, istället för att gå till en skattesänkning. 

Vi anser att Nackas styrande alliansmajoritet har under hela pandemin underlåtit att tillskjuta medel till de verksamheter som drabbats, och tvingat fram neddragningar på andra håll i de fall anpassningarna medfört ekonomiska konsekvenser. Vi hade istället gjort satsningar på att anställa fler kollegor till våra medarbetare, se till att de får rimliga ordinarie löneökningar och satsa på förbättrad arbetsmiljö, pandemi eller ej.

facebook Twitter Email