Hur vi vill utveckla Nacka samtidigt som vi bevarar betydelsefulla områden

Vi Socialdemokrater vill bygga och utveckla Nacka med en blandning av såväl boendeform som upplåtelseform. Nacka behöver en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och välfärdstjänster samt närhet till natur, grönområden och möjlighet att utöva idrott och kultur. 

För att kunna göra detta måste vi hitta en balans och väga varje beslut utifrån de underlag som tas fram för varje område. 

I Ryssbergen såg vi såväl samhällelig som ekologisk vinst i det förslag som gick igenom. Då kunde vi bevara både natur i det området och samtidigt spara natur på andra platser i kommunen. Exempelvis gör detaljplanen i Ryssbergen det möjligt att ha kvar skogen Trolldalen, men ändå bygga nya bostäder, något som behövs och som vi vill. 

Trolldalen har en speciell karaktär, höga naturvärden och framförallt ett högt värderat ströv- och rekreationsområde är det olyckligt att denna del tas i anspråk. Vi kämpar därför för att kvarter öster om Henriksdalsbacken tas bort ur detaljplanen. Vi anser att den moderatledda Alliansens förda mark- och bostadspolitik har lett till att kommunen inte äger mark, vilket behövs för att kunna styra bostadsbyggandets upplåtelseformer, men på Henriksdalsberget finns fortfarande mark i kommunal ägo. Detta gör det möjligt att styra bygget ikring området till just hyresrätter, men skogen Trolldalen bör inte exploateras. 

Igelbodatomterna är ett annat område där vi ifrågasätter alliansens planer och tycker det är nonchalant att inte kommunen fört en dialog med närboende. Att plötsligt exploatera ett område utan en mer ingående politisk diskussion och en dialog med de närboende känns inte bra. Detaljplanen är från år 1980, alltså över 40 år gammal, därför ser vi det som rimligt att fundera över om den bör omarbetas. Vi tycker även att det minsta man kan begära innan man plötsligt exploaterar ett område är att ha ett samråd med dem som bor i närheten, på Igelbodaplatån, Fågelhöjden och i de östra delarna av höghusbebyggelsen.  

Björknäs är också ett sådant område där vi anser att man måste tänka om, där vill vi se att man ska ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Björknäs, istället för att ta enstaka fastigheter och detaljplaner i taget. Ofta blir det små detaljplaner, s.k. frimärksplaner, som inte tar hänsyn till helheten. Det blir helt enkelt sämre att göra på det viset. Vi vill istället arbeta fram en vision, tillsammans med Björknäsborna, om hur hela området ska utvecklas, där vi tittar lika mycket på behoven av service, kultur, idrott och grönområden som själva bebyggelsen. Det är viktigt att man ser till hur trafiken ska lösas både för de som redan bor och arbetar i området, som när området utvecklas och förändras. Det ger också möjlighet att bevara och utveckla området med de fina byggnader som finns och inte förstöra områdets karaktär. Vi behöver även se till att bebyggelsen blir klimatsmart och att man tänker på en grön stadsplanering.  

Sen har vi Kummelberget och här säger vi säger nej till stenkross i Kummelberget. Någonstans behöver naturligtvis stenmassor som uppstår vid byggnation av både hus, verksamhetsområden och tunnelbana tas om hand, men Kummelberget är ett dåligt val av flera skäl. Ett av de främsta skälen är den tunga trafik som skulle uppstå antingen runt Ormingeringen, en relativt smal väg med bostadsområden på båda sidor och rekreationsområden som gör att barn rör sig över den vägen. På andra sidan skulle tung trafik behöva passera både centrum och Myrsjöskolan, vilket gör den till en lika olämplig väg. 

Vi vill dessutom ta bort den föreslagna utökningen av Kummelbergets industriområde som gränsar mot Myrsjön och Vittjärn (Trollsjön). Redan idag sägs det att föroreningar/dagvatten rinner ner i Myrsjön, som är en badsjö, vilket behöver undersökas mer, men dessutom är området fullt med nyckelbiotoper.

Slutligen har en stenkross i Skrubba kommit upp på tapeten. Stockholm stad, som styrs av allianspartierna tillsammans med miljöpartiet, har beslutat att bygga en stenkross i Skrubba, en bit mark som ligger mellan Nacka kommun och Tyresö kommun. Marken ägs av Stockholm stad men ligger långt från storstadens kärna, men däremot nära till bebyggelse i både Nacka och Tyresö. Vi säger nej till stenkross i Skrubba och tycker inte det är rimligt att Stockholm stad placerar en stenkross så nära våra invånare, utan att vi får tycka till. Vi anser dessutom att det är direkt olämpligt att placera en stenkross så nära Ältaborna. De ska inte behöva höra en stenkross tolv timmar om dagen, fem dagar i veckan i åtta år. Vi har alltid varit emot en stenkross i Skrubba och har nu en tät dialog med Tyresös politiker kring ärendet. Samtidigt som vi är kritiska till att en stenkross etableras i Skrubba, förstår vi att sten från sprängningar måste hanteras någonstans, men detta är inte rätt plats. 

facebook Twitter Email