En trygg skola där alla lyckas  

Skolans viktigaste uppgift ska vara att ge eleverna kunskap. Det ska vara ordning och reda i alla klassrum och lärarna ska ha rätt förutsättningar för att alla barn ska lyckas i skolan.   

Vi Socialdemokrater vill satsa mer resurser på skolan. Vi vill ge alla Nackas barn den bästa skolgången och därmed de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. Alla Nackas skolor och förskolor ska vara lika bra och erbjuda varje barn och elev möjligheten att nå sina mål. 

Vi vill se ytterligare checkhöjningar såväl i förskola, skola och fritidshem som i Komvux och SFI. Vi vill även göra en stor satsning på ökad likvärdighet i Nackas skolor. På så sätt kan elever med behov av särskilt stöd få de anpassningar de behöver. 

För att alla barn ska klara skolan behöver vi stärka skolans personal och ge dem de bästa förutsättningarna för att utföra sina viktiga jobb. Skolan behöver fler vuxna, såväl lärare som annan personal. Vi vill bland annat minska lärarnas administrativa ansvar genom att anställa fler lärarassistenter i Nackas kommunala skolor. Nackas lärare kan då fokusera på att bedriva den bästa undervisningen för våra barn och unga. Vi vill även inrätta en vikariepool, med fastanställda vikarier. På detta sätt får fler lärare en trygg anställning samtidigt som en lärares sjukdom inte behöver innebära inställd lektionstid eller ökad arbetsbelastning för en annan lärare. 

För att Nacka ska ha Sveriges bästa och mest jämlika skolor behöver vi börja tidigt, då skillnader mellan elever uppstår redan i förskoleklass. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga genom att spendera mer tid i förskolan. Vi vill att alla barn ska ha rätt till 40 timmar förskola oavsett om de har nykomna syskon eller arbetssökande föräldrar. ⁠⁠ 

Med ökade resurser vill vi även uppnå minskade barngrupper för att alla barn ska få den uppmärksamhet som de behöver. 

Vi vill dessutom införa syskonförtur i Nackas skolor för att underlätta familjers vardag, där en elev som har ett äldre syskon som går på en viss skola har förtur till en plats på samma skola. 

facebook Twitter Email